Règim intern

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL VÒLEI SANT CELONI

 

Capítol I. Disposicions generals

Secció 1.01 Ideari del Club

El Vòlei Sant Celoni (VSC) és una entitat sense ànim de lucre, legalment constituïda en l’àmbit marcat per la legislació esportiva vigent per la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. El VSC té com a finalitat el compliment dels següents objectius:

1. Difondre entre tots els seus membres i a través dels mitjans disponibles, la pràctica esportiva del voleibol.

2. Formar a totes aquelles persones que ho desitgin en la pràctica esportiva del voleibol.

3. Inculcar valors esportius i socials que estiguin al seu abast entre tots els membres del Club i persones al·legades.

4. Difondre el coneixement del VSC arreu de Catalunya i Espanya.

5. Fer del VSC i la seva activitat esportiva un referent al més alt nivell possible.

6. Contribuir en l’àmbit de la competició a la unió entre persones, pobles, ciutats, races i gènere.

7. Fomentar que tots els esportistes del VSC aconsegueixin una formació humana, a més de l’esportiva, que els ajudi en el seu desenvolupament personal i en la seva vida futura.

8. Fomentar la integració de totes les persones vinculades directa o indirectament al VSC i d’aquelles persones interessades en aquest esport.

 

Secció 1.02 Objecte

El present Reglament de Règim Intern (RRI) té per objecte regular l’organització i funcionament del VSC dins del marc constituït per la legislació esportiva vigent i amb subjecció plena a allò establert en el seu ideari i estatuts. Per aquesta raó, qualsevol recomanació, norma, sanció o actuació sorgida del VSC, només té com a finalitat contribuir a la adequada formació de la personalitat i valors humans de tots i cadascun dels integrants del mateix, a través de la pràctica esportiva, en aquest cas, el voleibol.

Per dur a terme aquest pla, el Club ha creat una estructura organitzativa composada per la Junta Directiva i l’Assamblea General que, basant-se en l’objecte fonamental anteriorment exposat i recolzant-se en una sèrie de procediments d’actuació, tenen al seu càrrec les següents responsabilitats bàsiques:

– La formació tècnica i tàctica dels jugadors/es

– La gestió, seguiment i control d’equips i jugadors/es de totes les categories i edats

– La representació del Club davant la Federació Catalana de Voleibol i el Consell Esportiu Comarcal. Mantenir el prestigi esportiu del VSC en cada categoria i competició en els que participi qualsevol equip

 

Secció 1.03 Àmbit d’aplicació

El present Reglament serà d’aplicació en els següents àmbits:

a) Personal

– Als esportistes inscrits en el Club des de la formalització de la seva inscripció fins la seva baixa en el mateix

– A tot el personal tècnic del Club

– A tot el personal auxiliar del Club

– A totes aquelles persones o entitats que, per qualsevol raó i temporalment, formen part del Club

– Als pares/mares/tutors dels jugadors des del moment de la inscripció dels mateixos fins a la seva baixa en el Club, en tots aquells aspectes que els siguin aplicables

b) Espai

– A les instal·lacions esportives del CME, Sote de les Granotes propietat de l’Ajuntament de Sant Celoni i gestionades pel Servei d’Esports de l’esmentat Ajuntament

– A qualsevol instal·lació esportiva, local, edifici o espai als que, per motius de la pràctica de l’activitat esportiva, es desplacin els membres del Club, en part o enla seva totalitat, bé sigui de manera esporàdica o habitual

c) Norma general aplicable

– A tots els efectes, els tècnics, jugadors i delegats seran responsables directes de les accions possibles comeses pels seus familiars, amics, coneguts o acompanyants. L’incompliment per part de les persones enumerades anteriorment de qualsevol de les obligacions recollides en el present Reglament i especialment les relatives a:

* El respecte i compliment de les normes i Reglament de la competició

* La manca de dedicació i esforç necessaris per al desenvolupament de l’activitat esportiva

* El respecte de la imatge personal i del VSC Facultaran al Club, a través de la seva Junta Directiva, a imposar a la persona o persones directament responsables, les pertinents sancions, podent fins i tot expulsar-los de l’equip en casos de reiteració o extrema gravetat.

 

Secció 1.04 Facultats de la Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan de direcció i administració del Club i, com a tal, executarà els acords adoptats per l’Assamblea General i exercirà les següents funcions:

– Dirigir la gestió del Club, vetllant pel compliment del seu objecte social

– Crear les comissions o grups de treball que consideri necessàries – Nombrar a les persones que hagin de dirigir les diferents comissions o àrees de participació, així com organitzar totes les activitats esportives i socials del Club

– Confeccionar l’inventari, balanç i memòria anual que hagin de ser sotmeses a l’aprovació de l’Assamblea

– Proposar la redacció o reformes del RRI fixant les normes corresponents i les tarifes a que hi hagués lloc

– Vetllar pel correcte compliment dels Estatuts i Reglaments del VSC, tenint la facultat per obrir expedients disciplinaris, imposar sancions o expulsar del VSC a qui no compleixi amb els requisits i exigències exposades

 

Capítol II. Composició i estructura

 

Secció 2.01 Òrgans de govern

Article 1 Estructura

El Club, de conformitat amb allò establert als Estatuts, comptarà amb els següents òrgans de govern:

– Col·legiats: Assamblea General i Junta Directiva

– Unipersonals: President, tresorer, secretari i vocals

Article 2 Principis d’actuació

Els òrgans de govern vetllaran perquè les activitats del VSC es desenvolupin d’acord amb el projecte i l’ideari del mateix, amb l’objectiu de fer possible l’efectiva realització dels fins previstos.

Els esmentats òrgans de govern garantitzaran, en l’àmbit de la seva competència, l’exercici dels drets reconeguts als jugadors, entrenadors, delegats, així com a pares, mares o tutors, i vetllaran pel compliment dels deures corresponents. Així mateix, afavoriran la participació efectiva i activa de tots els membres del Club, en la seva gestió i en la seva avaluació.

En el sí de la Junta Directiva es podrà constituir un Comitè de Disciplina al que correspondrà per delegació la resolució dels expedients oberts per la comissió de fets que puguin ser conceptuats com a falta greu o molt greu. Aquest Comitè estarà compost per un mínim de tres persones i un màxim de cinc i la resta de membres de la Junta Directiva podent, en cas que el President així ho decidís, haver-hi una persona aliena al Club amb reconeguda solvència en temes disciplinaris.

 

Secció 2.02 Entrenadors i monitors

Article 1 Caràcter

Els entrenadors i monitors són aquells membres del Club que exerceixen la funció docent en l’àmbit esportiu i l’exercici dels quals s’orientarà a la realització dels fins educatius i esportius establerts en l’ideari del VSC.

Per la seva proximitat al jugador, constitueixen el nucli principal de la seva formació i gaudeixen de l’absoluta confiança de la Junta Directiva.

La designació dels entrenadors competeix a la Junta Directiva.

Article 2 Drets dels entrenadors i monitors

Els entrenadors i monitors tindran els següents drets en el desenvolupament de la seva tasca dins del Club:

– Exercir les seves funcions dins del respecte a l’ideari del VSC i al present Reglament en els equips de treball als quals se’ls destini

– Ser informats, per qui correspongui, dels assumptes que afecten al Club en general, dins de l’àmbit de les seves competències, i a ells en particular

– Ser tractats amb respecte i correcció per la resta d’estaments i integrants del VSC

– Tindran dret a l’ús de tots els mitjans materials i instal·lacions de les que disposi el VSC, per complir els fins del mateix, i atenent-se a les normes que en regulen l’ús

– Presentar peticions, suggeriments i queixes d’ordre esportiu formulades directament davant del responsable designat o per escrit als òrgans unipersonals i col·legiats del Club

– Rebre la formació necessària per exercir com a entrenadors en la categoria que ho facin

Article 3 Deures dels entrenadors i monitors

Tots els entrenadors i monitors del VSC, en el moment que adquireixen compromís amb el mateix, tenen els següents deures:

– Elaborar la planificació anual de les activitats al seu càrrec i, un cop aprovada per la Junta Directiva, desenvolupar i complir amb la programació establerta

– Participar, tret de causa degudament justificada, en totes les activitats programades, així com en les que sigui degudament convocat

– Mantenir en l’aspecte personal i en el tècnic-esportiu, una conducta digna i respectuosa amb l’ideari del Club en el desenvolupament de les seves funcions, així com en la seva relació amb els diferents estaments i membres del Club, especialment amb els esportistes

– Exercir amb competència, exactitud i puntualitat les tasques i activitats corresponents

– Atendre les consultes dels esportistes, estimular el seu esforç i afavorir la convivència i el desenvolupament dels valors assenyalats en l’ideari del Club

– Atendre les consultes dels pares dels esportistes en ordre a compartir la tasca educadora en l’àmbit de la seva competència

– Aplicar el present Reglament en el seu nivell de competència

– Mantenir l’ordre i neteja en l’espai esportiu que ocupi en cada moment, en el seu nivell de competència

– Estaran obligats a vetllar pel material esportiu que utilitzin i seran responsables del mateix des de l’inici fins la seva recollida

– Respectaran i compliran els acords presos per la Junta Directiva

– Portar sempre l’equipament esportiu adequat a l’activitat de la qual es tracti, complint en tot moment les especificacions que es detallen per al mateix

– Tenir, com a mínim, la titulació requerida per exercir com a entrenador en la categoria en la que ho faci. En cas de no tenir-la, estarà obligat a aconseguir-la durant la mateixa temporada en la que exerceixi

Secció 2.04 Jugadors i equips

Article 1 Drets dels jugadors

El jugador té dret a rebre una formació que garanteixi el ple dret de la seva personalitat. Tots els jugadors tenen dret a que es respecti la seva integritat física, moral i la seva dignitat personal, no podent ser objecte de vexacions físiques o morals.

Tots els esportistes tenen dret a les mateixes oportunitats d’accés als diferents nivells esportius. No hi haurà més limitacions que les derivades del seu aprofitament o de les seves aptituds per a l’esport.

Per garantir aquest dret, el VSC es compromet a facilitar:

– Un entrenadors per cada equip format

– Instal·lacions esportives adequades per la pràctica de l’esport

– Equipament esportiu adequat a la pràctica a efectuar

– Horaris d’entrenaments

– Inscripció i participació dels equips en les competicions oficials, en el cas que així ho desitgin

– L’ensenyament de la disciplina esportiva del voleibol

– La deguda educació esportiva que contribueixi a completar la formació integral de l’esportista

Els esportistes tenen dret a participar en el funcionament del Club a través de la designació de capitans en cadascun dels equips, així com a incorporar-se a l’equip organitzador d’activitats relacionades amb el Club.

(A) El capità de l’equip

a) Designació

Cada equip, a proposta del seu entrenador i mitjançant votació de tots els jugadors, designaran un capità titular i un de reserva, per cada temporada.

El sistema a seguir per a la seva designació podrà ser modificat per la Junta Directiva quan es donin unes circumstàncies que així ho aconsellin.

En determinades situacions, un jugador podrà ser desposseït de la capitania que ostenta si no compleix les seves funcions adequadament.

b) Funcions del capità

El capità és l’enllaç entre l’entrenador i els seus companys i, al mateix temps, el portaveu d’aquests.

En determinades circumstàncies, i per causes de força major, amb la direcció adequada, haurà de realitzar funcions assignades a l’entrenador, tals com dirigir el escalfament, dirigir part de l’entrenament, decidir els canvis en els partits, etc.

Haurà de preocupar-se que els seus companys estiguin degudament informats dels horaris d’entrenaments, partits, convocatòries, desplaçaments, etc.

Donarà exemple de comportament, dedicació, esforç i motivació, tant en els entrenaments com en els partits, així com en qualsevol circumstància i lloc en que es trobi l’equip.

Article 2 Deures i obligacions dels jugadors

Tots els jugadors que formin part del VSC tindran els següents deures i obligacions:

– Respectar els drets dels esportistes que s’estableixen en aquest Reglament.

– Assistir als entrenaments programats pel Club, esforçant-se i obligant-se a aprendre i millorar en tots els aspectes.

– Estar completament equipats i preparats per començar l’entrenament amb rigorosa puntualitat.

– Assistir a tots els partits i actes als que siguin convocats amb l’antelació determinada per l’entrenador i amb l’equipació esportiva assignada pel Club; essent l’equipament esportiu el principal element identificador; el qual els jugadors estan obligats a portar complint les especificacions que per al mateix es detallen

– Justificar les absències als entrenaments i partits en aquells casos en que no s’hi pugui anar, havent de ser comunicat a l’entrenador amb la deguda antelació, tret de causes de força major. Es consideren motius justificats:

o Malaltia

o Motius de caràcter familiar

o Motius docents (assistència a classes, exàmens, etc.)

o Altres que, en un determinat moment, s’estableixin

No es consideren motius justificats:

o Absència per pràctica d’altres activitats esportives o culturals

o Assiduïtat en les faltes

o Qualsevol motiu no inclòs en els anteriors

De totes maneres, l’entrenador valorarà l’esforç complementari del jugador en l’ assistència a tots els entrenaments, podent ser determinant per convocatòries i titularitat en els partits.

– Cuidar tot el material del Club, tant el comú com el que particularment li sigui assignat

– Tornar en perfectes condicions l’equipació que li sigui facilitada pel Club quan abandoni l’entitat

– Comportar-se amb correcció i respecte en els entrenaments i partits, amb els  jugadors contraris, companys, àrbitres, entrenadors i qualsevol altra persona relacionada amb el Club, tant propi com rival

– Comprometre’s al desenvolupament de l’activitat esportiva durant tota la temporada, sense perjudicar els interessos esportius del Club

– Respectar les normes de convivència dins i fora del Club. Aquest deure es concreta en les següents obligacions:

o Respectar l’ideari del Club

o Respectar i utilitzar correctament els béns materials i les instal·lacions esportives

o Respectar i acatar les decisions adoptades pels òrgans unipersonals i col·legiats del Club

– Col·laborar en les activitats socio-esportives organitzades del club en que siguin requerits

– Tot jugador, tant federat com amateur, estarà obligat a pagar la totalitat de la fitxa o quota anual

– Realitzar el pagament de les quotes en els terminis establerts pel Club. En el cas que un rebut sigui retornat, el jugador s’haurà de fer càrrec de les comissions que se’n derivin

Secció 2.05 Pares, mares i tutors

Tot jugador que pertanyi al Club i sigui menor de 18 anys, estarà representat pel seu pare, mare o tutor legal reconegut.

Article 1 Paper a desenvolupar en el Club

– La inscripció d’un jugador al Club suposa el coneixement i la acceptació per part seva o dels seus representants legals de l’ideari i el present Reglament.

– Tindran l’obligació de fer que els seus fills respectin aquesta normativa.

– A l’inici de cada temporada, facilitaran les dades identificatives, administratives i autoritzacions pertinents que el Club els sol·liciti.

– Es responsabilitzaran de que la documentació sol·licitada pel Club estigui vigent i d’entregar-la en els terminis estipulats.

– Es comprometen a efectuar els pagaments acordats i requerits pel Club en la forma i terminis establerts

– Els pagaments esmentats són la quota per temporada establerta pel Club

– Podran reunir-se tantes vegades com considerin convenient amb el representant assignat del Club

– Podran escollir entre ells a un representant o delegat que faci de portaveu davant del Club, podent assistir a les reunions del mateix, previ requeriment per part de la Junta Directiva. Aquest representant serà, com a màxim, d’un per equip

– Procuraran, en la mesura de les seves possibilitats, acompanyar a l’equip i col·laborar en el desplaçament dels jugadors als camps aliens, quan siguin requerits per fer-ho

– Hauran de mantenir en els entrenaments i partits el mateix comportament exigit a entrenadors i jugadors.

– Tenen terminantment prohibit l’accés als vestidors.

– Durant el desenvolupament dels entrenaments o partits, inclosos els descansos o aturades, s’abstindran en tot moment d’aconsellar, recomanar o fer qualsevol observació, tant a jugadors com entrenadors, els quals tenen competència exclusiva per a aquest fi.

– Instaran als seus fills a que obeeixin en tot moment a l’entrenador de l’equip i que segueixin les directrius marcades pel mateix

– Els pares tindran dret en tot moment a ser informats de la marxa esportiva i del comportament dels seus fills – Els drets i obligacions dels pares recollits en el present Reglament s’entendran referits, en cas d’absència d’aquests, al tutor o representant legal del jugador

 

Capítol III. Règim disciplinari

Secció 3.01 Definició

S’estableix el present règim disciplinari amb l’objectiu de preservar el bon nom del VSC i aconseguir un funcionament d’aquest d’acord amb el que el seu nom representa.

El present règim disciplinari serà d’aplicació a tots els components del Club: jugadors, entrenadors i pares/mares/tutors.

Els membres de la Junta Directiva en general i entrenadors en particular, posaran especial cura en la prevenció de les actuacions disciplinàries presents en aquest Reglament mitjançant el contacte i col·laboració constant.

Sense perjudici d’accions posteriors, els entrenadors estan facultats per adoptar les mesures que considerin pertinents per mantenir l’ordre dins l’equip, comunicant posteriorment tota decisió adoptada a la Junta Directiva.

Secció 3.02 Infraccions

Article 1 Classificació

Les infraccions o faltes podran ser lleus, greus o molt greus.

Article 2 Faltes lleus

Es consideren infraccions o faltes lleus les següents:

– Les faltes injustificades, per part dels jugadors, de puntualitat

– Les faltes injustificades, per part dels jugadors, no reiterades d’assistència a entrenaments i partits

– La no comunicació, per part dels jugadors o els pares, al seu entrenador de qualsevol anomalia o falta d’assistència a entrenaments i partits amb suficient antelació quan sigui possible

– L’actitud passiva, per part dels jugadors, als entrenaments i partits

– La falta de respecte, tant per part dels jugadors com d’entrenadors, delegats I pares, als seus companys, entrenadors d’altres equips, que es portin a terme en entrenaments, partits i desplaçaments, o amb altres jugadors, àrbitres, etc.

– Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa no greus

– Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el desenvolupament normal de les activitats del Club

Article 3 Faltes greus

Es consideraran com infraccions o faltes greus les següents:

– Les faltes injustificades reiterades d’assistència, per part de jugadors i entrenadors, a entrenaments i partits – La reiterada i contínua falta de respecte amb els companys o l’entrenador, per part dels jugadors, així com qualsevol comportament incorrecte i falta de respecte de caràcter greu que es portin a terme en entrenaments, partits i desplaçaments o amb altres jugadors, entrenadors, àrbitres, etc.

– Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa greu per part dels jugadors, entrenadors o pares, als membres del Club; i altres en deteriorament de la imatge del Club

– L’agressió física entre membres del Club o d’altres Clubs, així com a àrbitres, espectadors, etc.

– Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del Club

– La reiterada i sistemàtica comissió de faltes lleus en la mateixa temporada esportiva

Article 4 Faltes molt greus

Es consideraran com infraccions o faltes molt greus les següents:

– Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa molt greus contra els membres del Club o altres, en deteriorament de la imatge del Club

– L’agressió física molt greu a membres del Club o d’altres Clubs, així com als àrbitres, espectadors, etc. Per part de qualsevol membre del Club

– La comissió de tres faltes greus en una mateixa temporada esportiva

Secció 3.03 Sancions

Per la comissió de les faltes enumerades anteriorment, s’imposaran per part del Comitè de Disciplina o la Junta Directiva les següents sancions:

(A) Per faltes lleus

– Amonestació privada

– Amonestació escrita i comunicada als pares en cas de ser menors d’edat

– Suspensió de la pràctica esportiva per un temps màxim de 8 dies

(B) Per faltes greus

– Advertència, en el cas de contínues faltes injustificades d’assistència, en la que s’inclourà un informe detallat de l’entrenador corresponent.

Esportiu sobre aquest actitud

– Canvi d’equip del jugador si fos possible

– Suspensió del dret de la pràctica esportiva per un període de temps màxim d’un mes

(C) Per faltes molt greus

Estudiat el cas pel Comitè de Disciplina i/o per la Junta Directiva i prèvia obertura del corresponent expedient informatiu, es podrà optar per l’expulsió definitiva del Club.

La Junta Directiva podrà acordar la readmissió del jugador, prèvia petició i comprovació d’un canvi positiu d’actitud.

Secció 3.04 Competències i procediment sancionador

Per procedir a posar en pràctica el present Reglament, la Junta Directiva del Club crearà el Comitè de Disciplina que, com s’ha citat a l’apartat “Secció 2.01 Article 2” d’aquest Reglament, estarà compost per un mínim de tres persones i un màxim de cinc, la resta de directius del Club, podent si el President ho considera oportú, formar part d’aquest comitè una persona aliena al Club i de reconegut prestigi en assumptes disciplinaris.

La Junta Directiva i el Comité de Disciplina, seràn els responsables d’establir les sancions per les faltes classificades com lleus; en cas de faltes greus y molt greus el Comitè de Disciplina designarà entre els seus membres a un instructor que obri expedient; formularà plec de càrrecs a l’infractor; donarà audiencia a aquest o al pare/mare/tutor , a l’entrenador i a quantes persones al seu judici puguin aportar dades d’interès, elevant informe sobre l’esmentat expedient al Comitè de Disciplina.

Per tot allò exposat anteriorment, es tindrà en compte:

1. La instrucció de l’expedient haurà d’acordar-se en el menor termini possible i, en tot cas, no superar els 10 dies des que es té coneixement de la falta.

2. Posteriorment, es donarà audiència a l’infractor i, si és menor d’edat, als seus pares/tutors, comunicant les faltes imputades i la proposta de sanció acordada per escrit.

3. El termini d’instrucció de l’expedient no podrà excedir els 10 dies hàbils

4. La Junta Directiva, a proposta del Comitè de Disciplina, podrà decidir l’arxiu i sobreseïment de l’expedient sancionador quan ocorrin circumstàncies que així ho aconsellin.

5. En el moment de decidir la resolució de l’expedient disciplinari i als efectes de graduar l’aplicació de sancions que procedeixin, es tindran en compte les circumstàncies personals, familiars i socials de l’infractor.

6. La resolució total de l’expedient haurà de produir-se en el termini màxim d’un mes des de la data d’inici del mateix.

7. Les faltes greus i molt greus prescriuran als tres mesos.

8. Les sancions imposades podran ser recorregudes pels interessats davant la Junta Directiva, sempre per escrit i en el termini de cinc dies a partir de la comunicació de la sanció.

Capítol IV. Disposicions finals

Secció 4.01 Disposició final primera: Entrada en vigor

El present Reglament de Règim Intern entrarà en vigor a partir del dia x de xxxxxxxx de xxxx, un cop aprovat per la Junta Directiva del VCS en reunió ordinària que se celebrarà el x de setembre de xxxx.

Secció 4.02 Disposició final segona: Modificacions

Les modificacions a aquest Reglament seran aprovades per l’Assamblea General del Club, en reunió ordinària o extraordinària i a proposta de la Junta Directiva.